Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Zasady składania wniosków 2013

Aby ubiegać się o udział w wizycie studyjnej należy:

 • zapoznać się z celami i założeniami programu Wizyty Studyjne na stronie Narodowej Agencji i CEDEFOP oraz z priorytetami strategicznymi i krajowymi

 • dokonać własnej analizy potrzeb pod względem doskonalenia zawodowego

 • przedyskutować ze swoim przełożonym/dyrektorem udział w wizycie studyjnej i ustalić warunki związane z nieobecnością w pracy podczas pobytu na wizycie studyjnej

 • zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami udziału w wizycie studyjnej i zasadami składania wniosków w Konkursie 2013

 • sprawdzić, czy wnioskodawca jest osobą uprawnioną do udziału w programie Wizyty Studyjne; wniosek może złożyć tylko osoba indywidualna

 • wybrać 1 wizytę główną i 3 wizyty alternatywne z Katalogu Wizyt Studyjnych 2013/2014, które są ściśle związane z wykonywanym zawodem

 • w Konkursie 2013 obowiązuje 2-letni okres karencji pomiędzy udziałem w wizytach studyjnych, to znaczy, że osoby, które wyjechały na wizyty studyjne w ramach Konkursu 2011 (wizyty studyjne odbywały się od września 2011 do czerwca 2012) oraz Konkursu 2012 (wizyty studyjne odbywające się od września 2012 do czerwca 2013) NIE OTRZYMAJĄ dofinansowania w Konkursie 2013

 • wypełnić formularz aplikacyjny on-line zgodnie z instrukcją znajdująca się na stronie CEDEFOP oraz ze wskazówkami znajdującymi się w formularzu i przesłać on-line

 • wypełnić formularz aplikacyjny w języku roboczym wizyty studyjnej; jeżeli wybrane wizyty będą odbywać się w różnych językach, należy wypełnić formularz aplikacyjny w języku roboczym jednej z wybranych wizyt

 • wydrukować 1 egzemplarz wniosku (po wysłaniu aplikacji on-line) i upewnić się, że wszystkie sekcje wniosku są wypełnione i wydrukowane w całości

 • na egzemplarzu wniosku przesyłanym do Narodowej Agencji powinien znajdować się podpis wnioskodawcy, podpis przełożonego, pieczęć instytucji, data podpisania wniosku i nazwa miejscowości

 • wniosek zawierający oryginalne podpisy i pieczęci należy wysłać do Narodowej Agencji; do wniosku należy dołączyć 2 jego kopie oraz kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego

 • dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego może być: certyfikat językowy, świadectwo ukończenia kursu językowego, zaświadczenie wystawione przez komisję powołaną w celu weryfikacji umiejętności językowych kandydata, potwierdzone informacje o nieformalnej nauce języka obcego (np. informacje o wykorzystywaniu języka obcego w pracy zawodowej, praca za granicą, uczestnictwo w lektoracie języka obcego na studiach, poświadczenie udziału w konferencjach za granicą, udział w projektach międzynarodowych); poziom znajomości języka obcego powinien zapewniać swobodną komunikację

 • wszystkie wymagane dokumenty powinny być przesłane do Narodowej Agencji w jednej kopercie z dopiskiem „wniosek na wizytę studyjną 2013/2014”; uzupełnianie brakujących dokumentów po terminie składania wniosków nie jest możliwe ze względów proceduralnych.

 • wniosek złożony on-line musi być identyczny z egzemplarzem przesłanym do Narodowej Agencji

Wniosek należy przesłać do dnia 15 października (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

z dopiskiem

“wniosek na wizytę studyjną 2013/2014”

Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.