Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Kryteria oceny wniosków

Kryteria oceny wniosków

Wymagania formalne:

 

 1. Wniosek powinien zostać przesłany w wymaganym terminie - wersja elektroniczna i papierowa)

 2. Wniosek powinien zostać wypełniony i złożony na właściwym formularzu.

 3. Wniosek powinien być wypełniony za pośrednictwem bazy OLIVE.

 4. Wniosek powinien być wypełniony w całości.

 5. Wniosek powinien być wypełniony w języku roboczym  jednej z wybranych wizyt.

 6. Wniosek powinien być opatrzony oryginalnym podpisem wnioskodawcy oraz datą.

 7. Formularz wniosku powinien być podpisany także przez pracodawcę/przełożonego instytucji, w której Wnioskodawca jest zatrudniony (dotyczy osób zatrudnionych).

 8. Wnioskodawca powinien być obywatelem kraju, który uczestniczy w programie "Uczenie się przez całe życie" bądź powinien być obywatelem innego kraju zatrudnionym lub zamieszkującym (wg zasad obowiązujących w danym kraju) w jednym z państw biorących udział w programie "Uczenie się przez całe życie".

 9. Wnioskodawca nie uczestniczył w wizycie studyjnej w ramach Konkursu 2011 i Konkursu 2012

 10. Wnioskodawca powinien być uprawniony do udziału w programie Wizyty Studyjne ze względu na rodzaj zatrudnienia lub zajmowane stanowisko.

 11. Wniosek powinien zostać przesłany do Narodowej Agencji w kraju, gdzie wnioskodawca przebywa lub pracuje.

 12. Wnioskodawca powinien wybrać od 1 do 4 wizyt studyjnych z aktualnego katalogu.

 13. Wnioskodawca powinien wnioskować o udział w wizycie studyjnej w kraju uczestniczącym w Programie „Uczenie się przez całe życie”, w którym ani nie przebywa na stałe ani nie pracuje.

 14. Wnioskodawca powinien wybrać wizyty odpowiednie dla danej rundy selekcyjnej:

• w I rundzie selekcyjnej - wizyty odbywające się od września 2013 – do lutego 2014

• w II rundzie selekcyjnej – wizyty odbywające się od marca do czerwca 2014

Wniosek nie spełniający któregoś z wymienionych powyżej warunków zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie oceniany pod względem merytorycznym.

Ocena merytoryczna wniosku

Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez zewnętrznego eksperta w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. Za ocenę merytoryczną wniosku można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Słabo ocenione wnioski, które uzyskały poniżej 60 możliwych punktów, są odrzucane.

Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym w następujących obszarach:

Treść i czas trwania wizyty studyjnej (max. 40 punktów)

 • kompetencje językowe

 • związek wizyt z pracą zawodową

 • motywacja

Oczekiwany wpływ (max. 60 punktów)

 • możliwości rozpowszechniania efektów wizyty

 • włączanie rezultatów wizyty do życia zawodowego

 • przewidywany wpływ wizyty na rozwój osobisty i zawodowy

 • przewidywane korzyści dla instytucji

 • plan rozpowszechniania rezultatów

Dokumenty poświadczające znajomość języka obcego będą stanowiły poświadczenie kompetencji językowych.

Za spełnienie każdego priorytetu krajowego wnioskodawca może otrzymać od 1 do 5 punktów (Max. 10 pkt.)

Przewidywany termin zakończenia procedury ewaluacyjnej przez Narodową Agencję: maj 2013 (dla I rundy), listopad 2013 (dla II rundy).

Po zakończeniu przez Narodową Agencję procedury ewaluacyjnej, CEDEFOP przystąpi do przydzielenia uczestników do poszczególnych wizyt studyjnych zgodnie z preferowanymi wizytami podanymi we wniosku.

CEDEFOP komponując grupy bierze pod uwagę następujące parametry:

• temat wizyty studyjnej

• kompetencje językowe

• kraj wizyty

• termin wizyty

Dodatkowo CEDEFOP stara się zapewnić równowagę grupy pod względem doświadczenia zawodowego uczestników, różnorodności stanowisk oraz funkcji, jakie pełnią w edukacji ogólnej i kształceniu zawodowym, różnorodności geograficznej krajów oraz płci uczestników.

Przewidywany termin zakończenia kwalifikowania do grup przez CEDEFOP: lipiec 2013 (dla I rundy), styczeń 2014 (dla II rundy).

Po zakończeniu procesu naboru Narodowa Agencja informuje uczestników programu Wizyty Studyjne o wynikach selekcji, przydziale do grupy i wysokości przyznanego dofinansowania (informacja pisemna przesyłana jest na adres prywatny wnioskodawcy lub na e-mail podany we wniosku).

Decyzje selekcyjne Narodowej Agencji publikowane są również na stronie internetowej programu (lista osób zakwalifikowanych, lista rezerwowa oraz wysokość dofinansowania).